Štefan Šujan

RNDr. Štefan Šujan, CSc. (∗ 11. máj 1947, Bratislava – † 19. január 1985, Dubna, Rusko) bol slovenský matematik.

Životopis Narodil sa v Bratislave. Tu v rokoch 1962– 1965 študoval na SVŠ a v r. 1965– 1970 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. R. 1974 RNDr., 1977 CSc.

R. 1969– 1970 asistent na Katedre numerickej matematiky a matematickej štatistiky Prírodovedeckej fakulty UK. Obhájil kandidátsku dizertáciu Číselné charakteristiky aditívnych zdrojov informácie. Od r. 1979 samostatný vedecký pracovník v Ústave merania a meracej techniky Centra elektro-fyzikálneho výskumu SAV v Bratislave, súčasne v r. 1978 – 1983 absolvoval študijné a pracovné pobyty na vedeckých pracoviskách v Taliansku, Rakúsku, Nemecku a vo Švédsku, v r. 1983– 1985 v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne v ZSSR. Priekopník metód teórie informácie na Slovensku.

Vo vedecko-výskumnej práci sa spočiatku venoval neparametrickým metódam matematickej štatistiky a neskôr kódovacím problémom a ergodickej teórii v teórii informácie a biomatematikou. Zaoberal sa kódovacími vetami pre abstraktné zdroje a kanály a s nimi súvisiacimi kódovacími vetami v ergodickej teórii. Odvodil kódovacie vety pre určité typy kanálov s konečným počtom ergodických asymptoticky stredných stacionárnych zložiek, čím rozšíril dovtedajšie výsledky Fontanu, Graya a Kieffera v tejto oblasti. Zovšeobecnil Ornsteinovu vetu o izomorfizme z prípadu stacionárnych, ergodických konečne určených procesov na prípad stacionárnych neergodických procesov s konečne určenými ergodickými zložkami. Podobné zovšeobecnenia urobil pre Thouvenotovu vetu o relatívnom izomorfizme, v oblasti viet o generátoroch rozšíril Kolmogorovovu vetu z prípadu jednoduchej transformácie zachovávajúcej mieru na prípad Abelovej grupy takýchto transformácií, podobný výsledok získal aj pre Kriegerovu vetu o generátoroch. Preskúmal zložité súvislosti medzi teóriou informácie a ergodickou teóriou, študoval univerzálne metódy reprezentácie dynamických systémov, čím zasiahol aj do biomatematických výskumov v úzkej spolupráci s K. Smítalovou a P. Brunovským. Jeho práce mali široký medzinárodný ohlas, pozývali ho viaceré renomované pracoviská v zahraničí, napr. na University of Missouri v USA. Jeho prístup k teórii kódovania zaujal aj koncern IBM pre konštrukciu nových počítačových systémov. Od r. 1983 pracoval v Laboratóriu teoretickej fyziky v Dubne. Tu vypracoval teoretický model spracovania informácie z experimentov vo fyzike elementárnych častíc a matematický model geometrie náhodných faktorov. V celkom novej formulácii vypracoval riešenie Lorenzovej rovnice. Originálne výsledky získal aj vo výskume matematických modelov čistých a heterofázových dynamických systémov a povahy fluktuácií v nich. Syntézou poznatkov uvedených výskumov bola predpokladaná doktorská dizertácia Entropies Revisited, ktorá zostala v rukopise. Počas pôsobenia v ZSSR nadviazal spoluprácu s matematikmi z Moskovskej štátnej univerzity a Ústavu problémov prenosu informácie Akadémie vied ZSSR.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12781779.

Štefan Šujan má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Zoznam bodov

  1. Šujan, záhradné centrum,
    č.d.579, 958 53 Skačany
Kategórie: Slovenskí matematici, Narodenia 11. mája, Narodenia v 1947, Osobnosti z Bratislavy, Úmrtia 11. januára, Úmrtia v 1985, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo