Ondrej Gábor

Doc. PhDr. Ondrej Gábor, CSc. (∗ 30. január 1922, Breznička – † 27. august 1998, Banská Bystrica) bol slovenský matematik a pedagóg.

Život Ondrej Gábor sa narodil v Brezničke pri Lučenci. V roku 1941 absolvoval učiteľský ústav v Banskej Bystrici. Roku 1947 nadobudol učiteľskú kvalifikáciu pre meštianske školy v odbore matematika-deskriptívna geometria-výtvarná výchova s metodikou písania. V rokoch 1951 - 1956 vyštudoval popri zamestnaní učiteľskú kombináciu matematika-deskriptívna geometria pre stredné školy na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 1978 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, v odbore teória vyučovania matematiky sa habilitoval roku 1979.

Po absolvovaní učiteľského ústavu pôsobil na ľudovej škole v Čerenčanoch pri Rimavskej Sobote. Ako vojak základnej vojenskej služby bojoval v Slovenskom národnom povstaní a bol ťažko zranený. Po roku 1945 vyučoval na ľudovej škole v Kalinove a v rokoch 1946 - 1960 na meštianskej škole a gymnáziu v Lučenci. K jeho odchovancom z gymnázia patria napr. P. Kluvánek, I. Čunderlík, Lev Bukovský, I. Lukáč. V rokoch 1960 - 1991 pôsobil na Pedagogickom inštitúte a neskôr Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. V rokoch 1981 - 1984 bol vedúcim katedry matematiky. Do dôchodku odišiel v roku 1991. Zomrel 27. augusta 1998 v Banskej Bystrici.

Práca Ťažiskom pedagogickej, odbornej i výskumnej práce Ondreja Gábora bola teória vyučovania matematiky so zameraním na základnú školu. Samostatne i v rámci riešenia rezortných a fakultných výskumných úloh teoreticky rozpracoval základné problémy koncepcie matematického vzdelávania na základnej škole a angažoval sa v praktickej realizácii výsledkov. Do riešenia výskumných úloh zapájal poslucháčov, diplomantov, ašpirantov, spolupracovníkov zo siete fakultných učiteľov a ďalších dobrovoľníkov, uvádzaniu výsledkov do praxe napomáhal publikáciami v časopisoch metodického zamerania (Matematika a fyzika ve škole, Rozhledy matematicko-fyzikální), množstvom osobných prednášok a metodických vystúpení, príspevkami na domácich regionálnych, celoštátnych i zahraničných konferenciách (Praha, Tula, Szeged, Eger a i.). Výsledky svojej teoretickej práce i praxe zahrnul ako spoluautor do vysokoškolskej učebnice Teória vyučovania matematiky I..

x

Viac na wikipédii, wikidata Q13537855.

Ondrej Gábor má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo