Matej Rákoš

Matej Rákoš, zdroj wikipédia

Prof. Ing. Matej Rákoš, DrSc. (∗ 17. máj 1922, Mokrance - † 8. jún 2011, Košice) bol slovenský fyzik. Pôsobil ako doktor fyzikálno-matematických vied (DrSc.) na Českom vysokom učení technickom v Prahe (1969). Profesor pre odbor Fyzika na Vysokej škole technickej v Košiciach (1971).

Životopis Štúdium Na Fakulte strojného a elektrotechnického inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave študoval v rokoch 1940–1944 odbor Strojné a elektrotechnické inžinierstvo, zameranie elektrotechnické inžinierstvo. Na konferenciách a sympóziách v zahraničí i doma predniesol viac než 60 prednášok.

Zamestnanie Po absolutóriu pracoval v rokoch 1946 – 1951 na Štátnej priemyselnej škole v Košiciach ako stredoškolský profesor. Ďalší rok (1951 – 1952) strávil na Ústave fyziky a elektrotechniky Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach. 1952 – 1963 pôsobil na Strojníckej fakulte VŠT, od 1958 ako docent. 1959 – 1963 tu zastával funkciu prodekana pre vedu a výskum. V roku 1963 prestúpil na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde pracoval na Prírodovedeckej fakulte až do roku 1967. Od tohoto roku až do 1990 pôsobil opäť na VŠT, tentoraz na Elektrotechnickej fakulte VŠT, od 1971 ako profesor. V rokoch 1969 – 1983 bol vedúcim Katedry fyziky EF VŠT Košice, 1969 – 1972 prodekanom a 1972 – 1985 dekanom EF na Vysokej školy technickej v Košiciach.

Zameranie a pôsobenie Zaoberal sa fyzikou tuhých látok a materiálovou fyzikou. Skúmal magnetické vlastnosti slabomagnetických látok statickými a dynamickými metódami, ako aj magnetickú rezonanciu a správanie sa vybraných materiálov pri budení rádiofrekvenčným magnetickým poľom. Pomocou rádiospektroskopických metód študoval paramagnetické a diamagnetické látky s významnými fyzikálnymi vlastnosťami, ako aj interakciu vysokofrekvenčných polí s látkou. Graficky určil koncentrácie a susceptibility zmesí a roztokov slabomagnetických látok (1959). Vykonal presné a veľmi presné merania magnetickej susceptibility Curieovými-Chenneveauovými a −Pascalovými váhami (1965). Vyvinul (1966) novú metódu na analýzu tvaru rezonančných čiar pri jadrovej magnetickej rezonancii (NMR) a elektrónovej paramagnetickej rezonancii (EPR). Študoval vlastnosti polypropylénových vláken tak magnetickými (1966, 1968), ako aj NMR metódami (1967). Zaviedol absolútne stupnice merania dvoch psychofyzikálnych zákonov, čo bola ich prvá matematická formulácia (1968). Skonštruoval opticko-elektronické zariadenie na priame určovanie druhých momentov rezonančných čiar NMR a EPR (1973). Zmeral jadrové kvadrupólové rezonančné (NQR) a magnetické charakteristiky pevných roztokov NaClO3 – KClO3 (1976). Zaoberal sa tiež akustickou paramagnetickou rezonanciou (1982 – 1986). Rádioskopickými metódami skúmal (1988) živice na výrobu syntetických vláken. Autor 111 pôvodných vedeckých prác, na ktoré zaznamenal viac ako 600 citácií. Uverejnil na 80 popularizačných článkov.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q13441644.

Matej Rákoš má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí fyzici, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo