Karol Rečičár

doc. RNDr. Karol Rečičár, CSc. (∗ 26. september 1909, Krompachy – † 21. október 1989, Košice) bol slovenský vysokoškolský pedagóg, matematik a publicista.

Životopis Narodil sa 26. septembra 1909 v Krompachoch. Po maturite na Gymnáziu v Spišskej Novej Vsi študoval na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity matematiku a deskriptívnu geometriu, kde promoval v roku 1932. Po krátkom pôsobení na Maďarskom gymnáziu v Bratislave a po ukončení základnej vojenskej služby od roku 1934 pôsobí ako profesor matematiky a deskriptívnej geometrie na gymnáziách postupne v Nitre, Kežmarku, Košiciach, Banskej Bystrici, v Jure pri Bratislave a v roku 1945 sa opäť vracia na košické gymnázium. Po založení Vysokej školy technickej v Košiciach v roku 1952 prechádza na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie Strojníckej fakulty. Na Vysokej škole technickej v Košiciach viedol výučbu deskriptívnej geometrie až do októbra 1974. V rokoch 1969 až 1970 bol vedúcim Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie na Baníckej fakulte.

Pracoval v pedagogickej a vedeckej oblasti, presadzoval modernizačné snahy vo výučbe matematiky a deskriptívnej geometrie, pravidelne bol pedagogickým vedúcim ročníkov. V začiatkoch pomáhal budovať katedru materiálne i kádrovo. Zostavil ucelené učebné texty pre študentov. Vybudoval zbierku didaktických pomôcok pre deskriptívnu geometriu, je autorom viacerých skrípt z deskriptívnej geometrie. Aj za pôsobenia na VŠT spolupracoval s Ústavmi pre ďalšie vzdelávanie učiteľov v Košiciach a Prešove a usiloval o zvýšenie úrovne učiteľov matematiky a deskriptívnej geometrie vo Východoslovenskom kraji. Za dlhoročnú pedagogickú činnosť mu udelilo Ministerstvo školstva čestný titul Zaslúžilý učiteľ. V odbornovedeckej práci sa najskôr zaoberal cyklografickým zobrazením, potom sa venoval vektorovému premietaniu na princípe Fedorovovom a jeho aplikáciám v banskom meračstve a v geologickom prieskume. Z tejto problematiky viedol výskum na Baníckej fakulte VŠT a publikoval viaceré odborné práce. Zovšeobecnil vektorové premietanie na n-rozmerný euklidovský priestor a skúmal jeho aplikácie v banských technických disciplínach. Z uvedenej tematiky sa habilitoval v roku 1967 a obhájil kandidátsku dizertačnú prácu: Vektorové zobrazovanie trojrozmerného priestoru a jeho aplikácie v baníctve a strojárstve.

Bol členom JČSMF od roku 1929 a ostal členom Jednoty aj v období rokov 1939 - 1945. Od pôsobenia v Košiciach, od roku 1945, bol členom a potom po viac rokov aj podpredsedom výboru pobočky JČSMF a JSMF v Košiciach. Od roku 1972 do roku 1978 bol členom a predsedom Revíznej komisie pri ÚV JSMF. Svoje lingvistické znalosti dával k dispozícii ako člen Terminologickej komisie pre matematiku pri ÚV JSMF. Je spoluautorom vydaných aj pripravovaných prác z matematickej terminológie. V r. 1975 Zaslúžilý člen JSMF. S publikačnou činnosťou úzko súvisí aj jeho činnosť v Edičnej rade teoretickej literatúry pri vydavateľstve Alfa v Bratislave. Niekoľko rokov bol edičným referentom pri VŠT v Košiciach. Za úspešnú činnosť na Baníckej fakulte dostal vyznamenanie prezidenta republiky Za pracovnú obetavosť. Zomrel náhle 21. októbra 1989 v Košiciach.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12768989.

Karol Rečičár má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí matematici, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo