Juraj Mamrilla

prof. RNDr. Juraj Mamrilla, CSc. (∗ 25. február 1935, Veľký Lipník – † 28. marec 1985, Bratislava) bol slovenský matematik.

Životopis Narodil s vo Veľkom Lipníku, okr. Stará Ľubovňa. Základnú školu vychodil v rodnej obci v rokoch 1941– 1945 a štátne ruské gymnázium v Prešove v rokoch 1945 – 1953. Po maturite v roku 1953 sa zapísal do prvého ročníka Vysokej školy technickej v Košiciach, avšak po prvom školskom roku sa rozhodol pre štúdium matematiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré absolvoval v rokoch 1954 - 1959, kde si vybral odbor matematická analýza. Splnil sa tak jeho sen študovať matematiku, ktorej zasvätil celý svoj ďalší život. Patril medzi výborných študentov, a preto už v roku 1959 bol vybraný za asistenta matematickej analýzy na vtedajšej Katedre matematiky PF UK.

Na Prírodovedeckej fakulte a neskôr na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK pôsobil až do svojej smrti. Pod vplyvom svojich učiteľov sa začal už v svojej diplomovej práci zaoberať teóriou obyčajných diferenciálnych rovníc. Na základe výsledkov v tejto oblasti získal v roku 1967 akademický titul RNDr. V roku 1968 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a stal sa kandidátom fyzikálno-matematických vied (CSc.). V roku 1975 sa habilitoval a stal sa docentom matematiky a v roku 1980 bol menovaný profesorom matematiky a s účinnosťou od 1. októbra 1980 ustanovený za profesora na katedre matematickej analýzy Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave. Po vzniku Matematicko-fyzikálnej fakulty UK dňom 1. septembra 1980 bol vymenovaný za prodekana pre vedecký výskum. Po založení Katedry aplikovanej matematiky v roku 1983 stal sa jej prvým vedúcim.

Prednášal matematiku pre chemikov, matematickú analýzu pre prvé ročníky všetkých učiteľských kombinácii, diferenciálne rovnice a neskôr prednášky a semináre pre všetky fyzikálne odbory. Mnohé z týchto oblastí postupne zabezpečoval aj písaním učebných textov. Vo vedeckom výskume sa venoval teórii lineárnej rovnice štvrtého rádu s aplikáciami týchto metód na rovnice párnych vyšších rádov. Okrem toho študoval aj problematiku existencie periodických riešení hlavne počas svojho jednoročného pobytu u prof. Contiho vo Florencii, z ktorej problematiky publikoval tiež niekoľko prác. Počas svojho pobytu v Minsku u prof. Gabasova študoval otázky dynamickej optimalizácie a teórie riadenia, z ktorej problematiky publikoval dve vedecké práce. V spolupráci s praxou využíval svoje teoretické vedomosti na riešení úloh Modelovanie intenzívnych faktorov rastu ekonomiky Slovenska a Prognostický štrukturálny model. Jeho spolupráca so zahraničnými autormi vyústila do napísania monografie Juraj Mamrilla, Anna Mamrillová, Vladimír Sarkisovič Sarkisjan: Niektoré problémy matematickej teórie pružnosti anizotropného a nehomogénneho telesa, ktorá vyšla v slovenčine až po jeho smrti 1988.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12768339.

Juraj Mamrilla má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí matematici, Narodenia 18. decembra, Narodenia v 1787, Úmrtia 28. júla, Úmrtia v 1869, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo