Josef Korous

prof. RNDr. Josef Korous, DrSc. (∗ 7. február 1906, Praha – † 23. august 1981, Nitra) bol česko-slovenský matematik.

Životopis Narodil sa v Prahe. Po maturite na gymnáziu v Prahe roku 1924 študoval matematiku a fyziku na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Zvlášť si obľúbil prednášky a semináre prof. Karla Petra (nar. 14. jún 1868), ktorý priniesol do matematiky modernú problematiku. Medzi svojimi žiakmi prof. Petr považoval Korousa za jedného zo svojich najlepších žiakov, čo sa odráža i v tom, že na základe svojej dizertačnej práce už v ôsmom semestri svojho vysokoškolského štúdia (roku 1928) získal akademický titul RNDr. Okrem tejto vysoko hodnotenej práce, ktorej výsledky sa uplatňujú v prácach z teórie ortogonálnych mnohočlenov, publikoval prof. Korous ešte počas svojich vysokoškolských štúdií i ďalšiu svoju prácu O radoch Laguerrových polynómov. Svoje vysokoškolské štúdiá ukončil v decembri 1928, kedy získal učiteľskú aprobáciu z matematiky a fyziky pre vyššie triedy stredných škôl. Prof. Korous úspešne absolvoval aj štátnu skúšku z poistnej matematiky a matematickej štatistiky. Na štipendium Ministerstva školstva študoval v rokoch 1929 – 1930 na univerzite v Göttingene u matematikov Hilberta a Landaua.

Vysokoškolskú učiteľskú prax začal ako asistent matematiky na ČVUT v Prahe (v r. 1930 – 1934). Po prezenčnej vojenskej službe pôsobil ako stredoškolský profesor na gymnáziách, resp. reálkach a od septembra 1953, kedy bol menovaný docentom a zároveň vedúcim katedry matematiky a deskriptívnej geometrie na novovzniknutej Vysokej škole železničnej v Prahe. Tu bol roku 1959 menovaný profesorom pre odbor matematika. Keď Vysoká škola železničná bola premenovaná na Vysokú školu dopravnú a premiestnená roku 1960 do Žiliny, prof. Korous zastával funkciu prodekana. Roku 1962 dosiahol vedeckú hodnosť doktora fyzikálno-matematických vied. Do júna 1966 bol vedúcim katedry matematiky a deskriptívnej geometrie na fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy VŠD v Žiline. V rokoch 1966 – 1969 pôsobil ako vedúci katedry matematickej analýzy na prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a potom do septembra 1970 bol vedúcim katedry matematiky na strojníckej fakulte ČVUT v Prahe, odkiaľ sa vrátil na VŠD do Žiliny (1970), aby tu do roku 1975 viedol katedru matematiky a deskriptívnej geometrie na fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.

Prof. Korous odišiel na dôchodok roku 1977, ale aj potom pôsobil až do svojej smrti ako profesor na Pedagogickej fakulte v Nitre. Prof. Korous publikoval 13 vedeckých prác, 12 vysokoškolských učebných textov a bol autorom vyše 60 odborných článkov a referátov, pričom úspešne riešil viacero vedeckých výskumných úloh. Na školách, na ktorých pôsobil v rôznych akademických funkciách, bol aj školiteľom v odbore matematická analýza. V tejto svojej plodnej činnosti priviedol mnohých pracovníkov katedier k získaniu akademických titulov a vedeckých hodností kandidáta fyzikálno-matematických vied. Okrem bohatej vedeckej činnosti úspešne zastával spoločensko-prospešné funkcie, z ktorých je potrebné uviesť funkciu predsedu Pobočky JČSMF v Žiline (1963 - 1966) a členstvo vedeckého kolégia matematiky SAV (1966 – 1970). Prof. RNDr. Josef Korous, DrSc. celý svoj život zasvätil škole a matematike. Mnoho jeho bývalých žiakov, neskorších profesorov, inžinierov a iných významných vedeckých pracovníkov mu vďačí za jeho neoceniteľnú, mimoriadne obetavú a záslužnú pomoc.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q13420844.

Josef Korous má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí matematici, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo