Izidor Kotulič

PhDr. Izidor Kotulič CSc. (∗ 5. január 1927, Sedlice – † 15. január 2012, Pezinok ) bol slovenský jazykovedec.

== Životopis== Narodil sa 5. januára 1927 v Sedliciach v okrese Prešov. Hneď po skončení vysokoškolských štúdií (slovenský jazyk–história) v roku 1952 prišiel do Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied, v ktorom pracoval 40 rokov, až do odchodu do dôchodku v roku 1992. V rokoch 1952 – 1953 pracovník Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied a umení v Bratislave,1953 – 1964 pracovník Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied v Bratislave, v r. 1967 – 1990 pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave na funkciách odborný pracovník, vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník, vedúci vedecký pracovník.V období rokov 1959 – 1965 zástupca riaditeľa ústavu, 1962 – 1969 a 1981 – 1983 vedúci oddelenia dejín slovenského jazyka. V r. 1978-1980 lektor slovenského jazyka na Filozofickej fakulte univerzity v Novom Sade, Juhoslávia. V r. 1962 – 1968 tajomník vedeckého kolégia jazykovedy SAV. V r. 1980 – 1984 člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore slovenský jazyk.Od roku 1992 bol na dôchodku. Zomrel 15. januára 2012 v nemocnici v Pezinku. Majtán, M.: Izidor Kotulič šesťdesiatročný. - Jazykovedný časopis, 38, 1987, s. 81

Štúdium Študoval v r. 1948 – 1952 na Filozofickej fakulte Slovenskej Univerzity v Bratislave (slovenský jazyk - dejepis). V roku 1956 ašpirant - CSc., 1967 doktorát - PhDr. Kotulič, Rastislav: Sedlice podhorská obec Šarišskej vrchoviny, 2007, s. 8. Odborná vedecká činnosť Je autorom mnohých odborných a vedeckých prác. Má osobné zásluhy o vybudovanie základov a o ďalší rozvoj výskumu dejín slovenského jazyka v SAV; osobitne významný je jeho zakladateľský vklad do budovania pramennej základne výskumu dejín slovenčiny, do organizovania široko založených archívnych výskumov, do budovania zbierok pramenného materiálu z transliterovaných rukopisov a ich kópií, kartotéky pre ] a fototéky. Viaceré výsledky výskumov Izidora Kotuliča z oblasti historického hláskoslovia, historickej morfológie a lexikológie, z historickej dialektológie, onomastiky, vývinu jazykovednej terminológie a pravopisu i tzv. vonkajších dejín slovenčiny znamenajú bádateľský prínos do daných oblastí skúmania. Osobitne obľúbenou témou Izidora Kotuliča bola problematika tzv. kultúrneho jazyka slovenskej národnosti. Doruľa, Ján: Slavica Slovaca ročník 42 číslo 1/2007 , s. 73

Ocenenia V roku 1984 Čestná medaila Mateja Bela za zásluhy v historických vedách, 1987 Strieborná čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12767717.

Izidor Kotulič má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí jazykovedci, Narodenia 5. januára, Narodenia v 1927, Osobnosti zo Sedlíc, Úmrtia 15. januára, Úmrtia v 2012, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo